Poster Bildiri Yazım Kuralları

Kongreye poster bildiri ile katılacak olan araştırmacılar kayıt ve bildiri gönderme alanından kayıt olarak bildiri özetlerini göndermeleri gerekmektedir.

Poster bildiri özetleri, bildiri özet şablonuna uygun olarak hazırlanarak sisteme yüklenmelidir. Poster bildiri sunmak istediğine dair talebini sistem üzerinden belirtmelidir.

Sunum sonrasında posterler, poster sahipleri tarafından kaldırılarak teslim alınacaktır.

Poster bildiriler aşağıdaki örnek şablona uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

 

ÖRNEK ŞABLON

2. Ulusal Safranbolu Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi Logosu için tıklayınız.

Poster Bildirinin yazılmasında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

 1. Posterler, 50 cm en x 70 cm boy boyutlarında ve dik olarak dizayn edilmelidir.

 2. Bildiride öncelikle başlık adı, yazar/yazarların adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, e-posta adresi yazılmalı ve posterin en üstünde görünmelidir.

 3. Poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz

 4. Bildirilerde özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynaklar bölümleri yer almalıdır.

 5. Özette araştırmanın amacı, evren ve örneklem / çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin analizi, bulgular ve öneriler yer almalıdır. Özetler en fazla 350 kelime olmalıdır. En az 3 anahtar kelime belirtilmelidir. Özet kısmı 16 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır.

 6. Bildiriler Microsoft Word programında, Times New Roman yazı tipinde, ana başlık 36 punto, metnin kalanı 24 punto, kaynaklar 16 punto yazı büyüklüğü kullanılarak yazılmalıdır.

 7. Başlıklar ortalanmalı, metnin diğer kısımları iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.

 8. Kaynaklar APA 6 kuralarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Aşağıda kaynak yazımına yönelik örnekler verilmiştir.

Kaynakça

 • Kitap

Uygun, R. (2018). Girişimcilik Teori ve Yaklaşımları. Bursa: Ekin.

 • Makale

Uygun, R. ve Kasımoğlu, M. (2013), “The Emergence of Entrepreneurial Intentions in Indigenous Entrepreneurs: The Role of Personal Background on the Antecedents of Intentions”, International Journal of Business and Management, Vol: 8, No: 5, 24-40.

 • Tez

Uygun, T. (2017). Girişimcilik deneyimi çerçevesinde istihdam ve girişimcilik: Çanakkale alan araştırması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

 • Bildiri

Yalçın, E. (2018), Tükenmişlik Sendromu: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme, Econder Uluslararası Akademik Dergi, Cilt:2, Sayı:2, 215-237.

Uygun, R., Kasımoğlu, M. ve Hamarat, B. (2011), “Girişimsel Fırsatların Tanımlanması ve Değerlendirilmesinde Beşeri Sermayenin Rolü: Çanakkale İlinde Yapılan Bir Araştırma”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28, Çanakkale.

Poster Bildiri Hazırlama Kılavuzu İçin Tıklayınız.